KADLČÍK, M. Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Student požadované zadání splnil a nad jeho rámec navíc vytvořil ještě jednu laboratorní úlohu. Při řešení práce prokázal značnou studijní aktivitu a samostatnost. Z formálního hlediska práce obsahuje pouze drobné chyby. Studenta chválím za nadstandardní využívání literatury. Oceňuji také systematický a zdůvodněný postup řešení. Celkově práci hodnotím 98 body, tj. známkou Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Pelka, Tomáš

Úkolem studenta bylo v bakalářské práci vytvořit sadu úloh pro potřeby předmětu MNSB. Tento cíl byl zcela splněn. Student v práci nejen vytvořil zmíněné úlohy, ale doprovodným textem také vhodně doplnil probíranou tématiku. Oceňuji především vytvořené testy. Dle mého názoru však student mohl vypracované otázky připravit také k importu do fakultního e-learnigového systému. V práci jsem shledal jen velmi málo chyb formálního charakteru. Chyby se týkají nedodržení některých typografických pravidel a odkazů na obrázky, např. na obrázky 7.2 a 7.3 není v textu nikde odkazováno. Práci však přes veškeré nedostatky hodnotím A/95b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21522