ŠEDÝ, J. Možnosti realizace kodeků zúžených konvolučních kódů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Student měl ve své práci za úkol navrhnout konkrétní zúžený konvoluční kód a pro tento kód vypracovat podrobný návrh realizace kodeku v podobě samostatného elektronického systému. Předložený text práce má 47 stran a je rozdělen do 5 kapitol. Členění je provedeno vhodným způsobem a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Proti postupu návrhu zúženého konvolučního kódu nemám námitek, postup návrhu je v práci zřejmý a dostatečně komentovaný. Student ověřil funkčnost navrženého řešení pomocí simulace v prostředí Matlab Simulink. Simulink je jistě vhodný nástroj pro simulaci protichybových systémů, ale je diskutabilní zda tímto krokem student plně splnil zadání, kde měl požadavek na návrh kodeku v podobě samostatného elektronického systému. Celkově je práce po formální stránce zpracována pečlivě a působí velmi dobrým dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 21523