LEVSTEK (BRADÁČOVÁ), Š. Zjišťování a specifikace víceprací a méněprací u stavebních dodávek a prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmahel, Milan

Předložená diplomová práce zabývající se zjišťováním a specifikací víceprací a méněprací u stavebních dodávek a prací je prvním a důležitým krokem v pokusu pomoci při řešení velmi aktuální a choulostivé problematiky, která velmi často vyúsúsťuje v soudní spory mezi objednateli a zhotoviteli stavebních dodávek a prací. Plynule navázat na tuto základní práci by mělo i vlastní pojednání o způsobech oceňování vznikajících víceprací a méněprací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíle i rozsah zadaní byly z převážné části splněny, řešené téma si vyžádalo rozsáhlejší úvod do problematiky.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Autorka v úvodní teortické části vycházela z poměrně velkého množství aktuálních podkladů jako je stavební zákon, metodická literatura ČKAIT, URS a.s., RTS a.s. a další. Získané poznatky pak na odpovídající úrovni a v potřebném rozsahu uvedla ve své práci.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Práce podrobně popisuje různé pojmy činností spojených s jednotlivými fázemi výstavby, důležité pojmy definuje dle nejrůznějších zdrojů a vhodně využívá i příkladu z praxe na kterém poukazuje na nejčastější pochybení účastníků výstavby.
Odborná úroveň diplomové práce B Na základě práce se získanými podklady autorka v rámci svých možností správně doporučuje řešení pro minimalizaci víceprací a méněprací a navrhuje optimalizaci řešení v oblasti specifikace, kvantifikace a přísné evidence víceprací a méněprací v průběhu výstavby.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce přináší obsáhlý úvod do aktuální problematiky související s přípravou a realizací stavebních dodávek a prací a poukazuje na častá pochybení jednotlivých účastníků výstavby, která pak mají za následek vznik víceprací a méněprací a časté spory účastníků výstavby což dokládá na konkrétním příkladu z praxe.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 A V rámci vypracování diplomové práce na zadané téma pracovala autorka úspěšně s velkým množstvím nejrůznější odborné a metodické literatury stejně tak jako s vyhláškami a zákony z obklasti řešené problematiky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce je zpracována přehledně, v textové části je doplněna grafy a tabulkami v přílohové části jsou uvedeny vzorové dokumenty a příklad ze znalecké praxe z oblasti řešené problematiky.
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Kosová, Jaroslava

Autorka přistoupila k řešení cíle diplomové práce v širším pojetí zadaného téma tím, že je rozšířila i na přípravné fáze výstavby. Zvolila osvědčený postup, nejdříve objasnila základní pojmy ze stavebnictví, popsala činnosti účastníků výstavby ve všech jejích fázích, poukázala na nejčastější důvody vzniku víceprací a méněprací v jednotlivých fázích výstavby, obecné poznatky doplnila ukázkou z praxe a doporučila řešení k omezení jejich vzniku. Obtížnost splnění zadaného úkolu spočívala v časové náročnosti prostudování zákonů, vyhlášek a předpisů týkajících se stavebnictví a literatury, která se uvedené problematiky týká, zorientování se v problematice přípravy a realizace staveb a ve vhodném výběru z uvedených podkladů. Ne vždy autorka zvolila vhodnou literaturu pro řešení dané problematiky, také interpretace některých pojmů není vždy správná a jejich používání v textu vyžaduje upřesnění. Správně doporučila řešení pro minimalizaci víceprací a méněprací u stavebních dodávek a prací již před zahájením jejich realizace, návrh optimálního řešení specifikace, kvantifikace a evidence víceprací a méněprací v průběhu výstavby však naznačila pouze obecně. Tato práce se zabývá rozborem činností, které souvisí s přípravou a realizací stavebních dodávek a prací a upozorňuje na pochybení účastníků výstavby, která vedou ke vzniku víceprací a méněprací při realizaci stavebních prací a dodávek a tím ovlivňují průběh výstavbyv a následně mohou vést ke sporům mezi jejími účastníky, což je doloženo příkladem z praxe. Pokud bude práce dopracována do konkrétních návrhů jak předcházet těmto situacím již v přípravné fázi výstavby včetně návrhů optimálního vedení evidence a způsobu oceňování změn díla v průběhu výstavby, mohla by se stát užitečnou pomůckou pro účastníky výstavby zejména individuální stavebníky a zhotovitele menších staveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Diplomová práce odpovídá zadání, stanovené cíle nebyly zcela splněny, navrhovaná řešení mají příliš obecný charakter.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Navrhovaná řešení jsou obecná, některé uváděné pojmy nesouvisí se zadanou problematikou,případně nejsou přesně definovány.
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B V práci jsou občas použity nepřesné pojmy a nejasné formulace.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je uspořádána přehledně, tabulky č.2 a č.3 vložené v textové části jako vzorové formuláře nejsou příliš čitelné, vhodnější by bylo jejich zařazení do přílohové části.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28806