ŠIFTA, R. Návrh sítě FTTH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

S prací a přístupem studenta k řešení zadané problematiky jsem byl velmi spokojen. Provedl návrh sítě FTTH pro obec, včetně ekonomického vyhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Student se ve své práci zabývá aktuální problematikou FTTx optických přístupových sítí. Cílem práce bylo poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku návrhu FTTH sítí. Student do své práce mimo technické aspekty návrhu zahrnul také srovnání z hlediska ekonomického, což hodnotím pozitivně, především pak z hlediska budoucího využití práce při realizaci podobného projektu v praxi. Student tedy zadání splnil v celém rozsahu. Jako přínosnou hodnotím ucelenou formu práce, která je zároveň logicky členěná a dobře graficky zpracovaná. Studentovi bych vytkl pouze chybějící postup v získávání dat pro ekonomické rozvahy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 21529