LIŠKA, P. Způsoby rekultivace tělesa skládky komunálnícho odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Zpracování aktuálního tématu provedl diplomant s využitím cenného materiálu z praxe málo pečlivým a odpovědným způsobem, práce je doporučena k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Jícha, Jaroslav

Předkládaná práce se vlastního zadání dotýká pouze okrajově. V hlavní části jsou pouze obecně známé citace statí ze zákona a prováděcích předpisů, které by se daly vyřešit pouze komentovaným odkazem. Vlastní úkol je v práci řešen v minimálním rozsahu (posledních cca 7 stran), což je téměř nedostatečné. Řešení se nezabývá ničím konkrétním, pouze opět popisuje obecně známé skutečnosti z propagačních letáků a publikací firem. Celkový dojem z práce je ten, že posluchač ji patrně věnoval minimum času a úsilí. Vzhledem k tomu, že je práce podána s časovým odstupem a vzhledem k tomu, že studijní obor již prakticky zanikl, nelze předpokládat žádnou další časovou návaznost. Chybějící podrobnosti by se měly dořešit u obhajoby. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 15378