ŽABOKRTSKÝ, M. Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Oliva, Lukáš

Splnění zadání: Student zadání splnil. Vytvořil potřebné modely pro modální analýzu, implementoval algoritmus PSO a vzájemně je propojil. Výsledky optimalizací odsimuloval v programu CST Microwave Studio. Práci by nicméně prospělo i doplnění o další optimalizační metodu, které ale nebylo přímo součástí zadání. Aktivita během řešení a zpracování práce: Student se úkolu věnoval aktivně. Formální zpracování práce: Výsledky práce by si zasloužily poněkud lepší zpracování. Některé obrázky v kapitole 5 jsou zbytečně velké. Posouzení vlivu parametrů PSO by si zasloužilo více prostoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Lukeš, Zbyněk

Student se ve své práci zabýval optimalizací vícepásmových antén v programu MATLAB. Po teoretickém úvodu, kde se zabývá mikropáskovými anténami a globálními optimalizačními metodami (poněkud psané rozvláčnou formou) student v programu MATLAB naprogramoval optimalizační metodu PSO a aplikoval ji na optimalizaci kruhové antény, kterou chtěl impedančně přizpůsobit na kmitočty 1805 a 2400 MHz. Podle mého názoru studen nezvolil příliš optimálně typ antény (obr. 5.6). Tento typ mikropáskové antény se spíše využívá při využití kruhové polarizace na jednom kmitočtu a nikoliv pro mnohopásmové aplikace. Zde optimalizoval anténu v programu FEMLAB modální analýzou. Výsledky ověřil v programu CST MWS. Z tohoto ověření je vidět, že anténa má mnoho rezonancí a není příliš jasné (např. z rozložení povrchových proudů), které části rezonují a jaké vidy se vybudí. Student rovněž uvádí, že optimalizaci několikrát opakoval a průměrkoval, a zdá se mi velice nepravděpodobné, že by se průměr kriteriálních funkcí všech jedinců lišil po dobu všech iterací pouze ve čtyřech bodech. Anténa nebyla vyrobena a proměřena. Po formální stránce je práce na střední úrovni. Ačkoliv se v práci nevyskytují pravopisné chyby, členění kapitol by mohlo být voleno lépe. Nevím, proč student na některých místech nechal volné půlstránky, když by se na toto místo daly zařadit následující kapitoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 15364