BABNIČ, P. Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Student Babnič přistupoval k řešení BP zodpovědně. Na konzultace se dostavoval pravidelně i mimořádně a snažil se plnit požadavky vedoucího. Zadání je poměrně složité a bylo poněkud nad možnosti studenta Babniče při ne zcela pevném vedení, které jsem zvolil. Zpracoval BP, která odpovídá jeho schopnostem pracovat samostatně. Nepodařilo se mu porovnat vše, co dle zadání porovnat měl, nezpracoval požadovanou laboratorní úlohu. Také závěry jsou poměrně rozpačité a vyžadovaly by ještě další práci.. Práce však splňuje hlavní požadavky na BP a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Kacálek, Jan

Student měl za úkol navrhnout a simulovat různé druhy neuronových sítí pro řízení síťového prvku. Student splnil zadání pouze částečně, protože realizované simulace neuronové sítě nemají s řízením síťového prvku nic společného a nevidím v nich žádné praktické využití. Student se spíše měl v praktické části spíše soustředit na Hopfieldovu neuronovou síť, která se na řešení řízení hodí nejlépe. Odborná úroveň práce je na průměrné úrovni. V práci je malá provázanost teoretické části s praktickou. Dále mi v práci chybí podrobný teoretický popis řízení síťových prvků. Po formální stránce bych práci vytknul přede vším, že v praktické části jsou vstupy a výstupy simulací zobrazeny nepřehledně jako výřezy z programového okna programu Matlab. To stejné platí o kódu z programu Matlab. V interpretaci výsledků se student dle mého názoru a zadání práce měl soustředit na to, která neuronová síť je nejvhodnější pro řízení síťového prvku. Tato diskuze mi v práci zcela chybí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 9/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 21540