VERNER, L. Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Pust, Radim

Student v práci popsal činnost a zapojení laboratoře Cisco akademie. Dále vytvořil systém pro automatickou konfiguraci síťových prvků Cisco v rámci kurzu CCNA1. Automatická konfigurace síťových prvků je prováděna pomocí skriptů, které je možné spouštět přes webové rozhraní. Součástí systému jsou uživatelské účty zabezpečené hesly, přičemž k ukládání dat student používá databázi MySQL. Čímž zcela splnil zadání. Po odborné stránce lze systému vytknout, že hesla nejsou do databáze ukládána bezpečně. Dále PHP skripty neobsahují ochranu proti útoku typu SQL injection. Uvedené nedostatky jsou však bezpečnostního charakteru a nemají tak vliv na funkci systému jako takového, proto práci hodnotím známkou výborně/A. Po formální stránce jsem v práci neshledal žádné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 21545