TOMEČEK, J. Biotransformace aromatických nitrolátek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Friedl, Zdeněk

Bakalářská práce byla řešena v rozmezí let 2008-2010 a měla by tak odrážet poslední pokroky ve velmi široce zkoumané problematice biotransformací aromatických nitrolátek. Nicméně v seznamu použité literatury, sestávající se z 22 odkazů, z toho 20 výhradně webových (!), není žádná práce z posledních let a nejsou zahrnuty ani odkazy na práce kolektivu ÚCHTOŽP (Friedl, Bednařík, Picka). Povrchní přístup k řešení bakalářské práce naznačuje také samotný rozsah (25 stran, z toho 19 stran textu) nebo samorostlé řazení jednotlivých kapitol, neodpovídající standardu závěrečných prací FCH. Tyto nedostatky by mohl vedoucí práce napravit, avšak student se dostavil s rozšířenou osnovou práce na jaře 2009 a poté až v květnu 2010 v den odevzdání bakalářské práce. Přes tyto výhrady představuje bakalářská práce sice neaktuální, přesto akceptovatelný dokument. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji známkou uspokojivě (D).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování F
Využití poznatků z literatury D
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce F
Celkový přístup k řešení úkolů F
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bednařík, Karel

V předložené bakalářské práci s názvem Biotransformace aromatických nitrolátek se student Jaromír Tomeček teoreticky zabývá aerobní transformací trinitrotoluenu, hexogenu a oktogenu. Po formální a faktické stránce je práce zpracována celkem dobře až na fakt, že v práci je špatně citována literatura a nikde není popsán cíl práce. Dále se domnívám, že student (i vzhledem k tomu, že na práci pracoval dva roky) mohl tuto více rozpracovat (například transformace TNT je v podstatě výtahem ze dvou odborných článků, transformace RDX a HMX je pak popsána dvěma odstavci). Jinak je práce zpracována přehledně a neobsahuje překlepy a gramatické chyby. Celkově lze říci, že práce odpovídá požadavkům na dokument tohoto typu, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Využití literatury a její citace C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Úroveň jazykového zpracování A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Kvalita zpracování výsledků C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20019