PECKA, L. Hnací ústrojí čtyřválcového vidlicového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Téma a cíle diplomové práce vyžadovaly komplexní přehled o dynamice pístových spalovacích motorů. Pro zadaná vstupní data student navrhoval různá uspořádání hnacího ústrojí vidlicového čtyřválcového zážehového motoru. Na základě rozsáhlého analytického modelu pak provedl porovnání veškerých variant připadajících v úvahu, a to z hlediska mechanického namáhání klikového hřídele, vyváženosti celého hnacího ústrojí, torzních vibrací klikového hřídele a nerovnoměrnosti chodu motoru. V závěru pak vše zhodnotil a zvolil variantu optimální. Zadání bylo splněno ve všech bodech, pan Luboš Pecka pracoval iniciativně, na konzultace přicházel připraven.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce pana Luboše Pecky se zabývá hnacím ústrojím čtyřválcového vidlicového motoru. Diplomant provedl kompletní rozbor všech variant konstrukce klikového ústrojí z hlediska typu klikového hřídele, pořadí zážehu a úhlu rozevření válců. Rozsah celé práce po teoretické stránce je obdivuhodný. Na závěr bych ovšem očekával popis samotné konstrukce výsledného klikového hřídele, protože jak je patrné z přílohy, tak ji diplomant celkem detailně provedl. Výborný dojem z práce kazí horší grafické zpracování některých grafů a obrázků. Pan Luboš Pecka prokázal odborné schopnosti pro řešení reálných problémů při konstrukci spalovacích motorů a jeho práce může určitě sloužit jako vzor pro další diplomové práce zabývající se řešením podobného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28821