PĚNIČKOVÁ, L. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Diplomová práce se zabývá hodnocením podniku pomocí vícekriteriálního modelu START plus, který je derivátem populárního modelu EFQM. Studentka prokázala velmi dobré pochopení metodiky hodnocení a účelu, ke kterému hodnocení směřuje, totiž k identifikaci silných stránek a příležitostí pro zlepšování podniku. V realizační části práce získané poznatky uplatnila při hodnocení konkrétního podniku. Významným přínosem práce je identifikace konkrétních příležitostí ke zlepšení a návrh priorit pro firemní zlepšování. Díky bodovému hodnocení, které je součástí výstupu, má hodnocený podnik možnost v budoucnosti měřit intenzitu vlastního zlepšování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pácal, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54615