PULLER, T. Hydraulické soustavy letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Třetina, Karel

Problematika řešená v bakalářské práci byla první větší samostatnou a ucelenou prací studenta. Při zpracování jednotlivých částí bakalářské práce vycházel z doporučených pramenů, internetových zdrojů a pokynů vedoucího. Samostatně nastudoval doporučenou literaturu, především pak části leteckých předpisů CS 23 a CS 25 o hydraulických soustavách. Statisticky zpracoval způsoby využití a hlavní parametry hydraulických soustav soudobých letadel. Seznámil se s činností a parametry hydraulických soustav letounu L- 159 a L- 410. V průběhu zpracování své bakalářské práce využil konzultací, které byly zaměřeny především na ujasnění zadaných cílů, které pak samostatně naplňoval. Ve své bakalářské práci prokázal schopnost samostatně se orientovat v základních činnostech a parametrech hydraulických soustav letadel a naznačit možné trendy jejich vývoje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, František

Posuzovaná práce splňuje zadání. Řešitel prokázal schopnost se na potřebné úrovni zorientovat v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19553