VELKÝ, P. Publikační a redakční systém v jazyce PHP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Jan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Číka, Petr

Cílem předložené práce bylo vytvořit redakční systém pro správu publikačního systému článků. V úvodu práce jsou stručně popsány použité technologie při realizaci celého systému, jazyk PHP, AJAX a databáze MySQL. Návržená aplikace se skládá ze dvou částí (Frontend a Backend). Obě jsou realizovány a plně funkční. Zadání práce je tedy splněno v plné míře. Z formální stránky bych autorovi vytknul častou změnu papíru i písma patrnou například na straně 28 a 29 a hůře čitelné některé obrázky. Práci hodnotím známkou A/93 bodů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 21565