ŠTĚPÁNEK, T. Měření polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Úkolem diplomanta bylo navrhnout vhodný postup řešení pro měření polohy těžiště vozidla. První část práce se věnuje obecně jednotlivým způsobům měření polohy těžiště. Další části práce jsou již věnovány konkrétní konstrukci měřící plošiny. Tato je dále podrobena pevnostní analýze. V závěru práce je provedeno jednoduché měření polohy těžiště u zkušebního vozidla ÚADI. Diplomant ke zpracování diplomové práce přistupoval ne příliš svědomitě, počínal si však samostatně. Tato samostatnost (nízká účast na konzultacích) však vedla k tomu, že některé body nebyly rozpracovány tak jak bylo původně předpokládáno. Přesto však lze říci, že veškeré body zadání byly v podstatě splněny. Diplomant prokázal schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rasch, František

Diplomová práce pana Štěpánka měla za cíl zpracovat metodiku pro měření polohy těžiště osobního automobilu, navrhnout vhodné zařízení pro tento účel a provést měření na vozidlech. Úvodní část diplomové práce je zaměřena na popis různých dnes používaných metod zjišťování polohy těžiště i momentu setrvačnosti. Dále je v práci proveden návrh zařízení pro měření polohy těžiště. Následuje pevnostní kontrola dílčích komponent. Kapitola 4. je zaměřena na popis metody měření a program pro výpočet polohy těžiště. Závěrečná část diplomové práce se věnuje experimentálnímu měření. Celá práce je přehledně členěna. Z obsahu však není zřejmé k čemu je zde popisován systém Tritop. Dále bych uvítal důkladnější rozbor používaných metod, např. metoda závěsu je zde popsána v 7 řádcích, schématu a vzorci, bez bližšího uvedení konkrétních označení. Diplomová práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19541