KUBÍK, M. Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu, student pracoval a konzultoval průběžně. Dosažené výsledky jsou velmi kvalitní. Práce je rozsahem i obsahem nadstandardní a spíše na úrovni práce diplomové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Koton, Jaroslav

Autor se ve své práci věnuje návrhu diferenčních struktur kmitočtových filtrů. Přitom využívá tři různé přístupy vycházející z přidružené transformace, teorie autonomních obvodů, a řazení ztrátových a bezeztrátových integračních článků. Každý z postupů je přehledně popsán a prezentován na návrhu kmitočtových filtrů druhého řádu. Z formálního hlediska rušivě působí nevhodně zvolený způsob dělení kapitol, kdy dochází ke vzniku prázdných míst, či opakování (ne doslovnému) některých částí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 21562