HUBENÝ, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Autor bakalářské práce navrhuje podnikatelský záměr s přiměřeným stupněm inovace – stravovací zařízení typu burgerbar. Předpokládá jeho možnou budoucí realizaci. Zpracoval nejen podnikatelský záměr podpořený výpočtem finančního plánu, ale též, vzhledem k jeho oboru očekávanou, procesní analýzu navrhovaného podniku s vizualizací pomocí SW aplikace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Přemysl Kučera,

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54621