TOBOLKOVÁ, B. Vývoj vybraných doplňků stravy - klimakterium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemanová, Jana

Diplomantka řešila zajímavou a aktuální problematiku vývoje doplňků stravy v těsné návaznosti na požadavky praxe. Velice dobře zvládla metodiku experimentální práce. Po celou dobu pracovala systematicky a svědomitě. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu dosavadního studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala s poznatky z původní vědecké literatury i aktuálních legislativních norem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Studentka se ve své práci zabývala vývojem doplňku stravy na klimaktericné potíže. Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni s minimem překlepů (str. 4 metoda dle Bertranda, nikoli Bertrada) na 86 stránkách. Všechny body zadání byly splněny, oceňuji přehledné zpracování jak teporetické tak i praktické části práce včetně řady tabulek a grafů a praktického výstupu v podobě 3 typů doplňků stravy . Ke zpracování práce bylo použito 137 literárnách zdrojů z nichž 40% je z internetu. K práci mám následující připomínky: V teoretické části textu se objevují nepřesné informace např.: str. 37- Resveratrolu se přisuzují....kardiovaskulární účinky. (jaké není uvedeno) str. 41 - lékořice lysá-V kořenech obsažený glycyrizin stimuluje nadledvinky k tvorbě určitých hormonů ( autorka neuvádí, o které se jedná ) str.43 Omega- 3 a omega-6 mastné kyseliny - správně by mělo být nenasycené mastné kyseliny , ....Tyto kyseliny snižují riziko.....a pomáhají u některých kožních onemocnění ( v podstatě nic neříkající informace) Takovét informace se dost často objevují v souvislosti s popisem účinků mnohých doplňků stravy , ale odborný text by měl obsahovat jasně formulované a klinicky doložené účinky. V praktické části mám připomínku k formulaci na str.68 U vnitřních standardů byly proměřeny kalibrační roztoky.... Vyše uvedené připomínky nesniřuje úroveń práce, a proto ji navrhuji hodnotit výborně A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16468