ŠIŠKA, M. Ovládací panel pro řízení algoritmů zpracování signálů na signálovém procesoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout protokol a realizovat ovládací panel, který by umožňoval řízení algoritmů číslicového zpracování signálů běžicích v signálových procesorech, které by tento protokol podporovali. Záměrem je budoucí integrace tohoto protokolu do systému plug-in modulů Audified DSP Solution pro signálové procesory Motorola řady DSP563xx, který je vyvíjen na UTKO FEKT. V současné době lze funkčnost panelu demonstrovat jen pomocí terminálu. Student přistupoval k práci zodpovědně a pravidelně chodil na konzultace. Pro zobrazování mu byl dán k dispozici hotový modul grafického displeje, student ovšem nevytvořil vlastní program pro efektivnější zobrazování. Ovládací panel zatím nebyl předveden, předpokládám ale, že funkčnost bude demonstrována při obhajobě. Z formálního hlediska práci částečně vytýkám stručnost a hlavně absenci fotografií hotového zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Zezula, Radek

Student měl ve své práci navrhnout univerzální protokol pro přenos parametrů algoritmů číslicového zpracování signálů a funkci pro správu obousměrného rozhraní tohoto protokolu pro jednočipový mikroprocesor. Dále měl realizovat ovládací panel s ovladači a displejem a navrhnout způsob jeho připojení k signálovému procesoru řady DSP563xx. Na úvod své práce student uvedl důvody výběru mikroprocesoru, který dále použil ve své práci. Dále pokračoval vlastním návrhem komunikačního protokolu, u kterého detailně popsal typy a význam jednotlivých zpráv. Tento protokol byl navržen tak, aby byl univerzální, tedy nezávislý na konkrétním algoritmu číslicového zpracování signálu a také nezávislý na použití konkrétního typu signálového procesoru. V dalších kapitolách BP se student zabýval návrhem ovládacího panelu a potřebného programového vybavení. Po formální stránce nelze práci nic závažného vytknout. Z výše uvedených aktivit a výstupů studenta mohu tedy tuto práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 21580