HORÁK, P. Modelování kmitání dynamické soustavy s n-stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dušek, Daniel

Student Petr Horák zcela splnil zadání bakalářské práce.Svou bakalářskou práci vypracoval zcela samostatně a iniciativně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá řešením soustav s n-stupni volnosti, jsou zde teoreticky rozebrány možnosti řešení těchto soustav se soutředěnými parametry, sestaveny a řešeny pohybové rovnice a zpracován konkrétní příklad. Práce je zpracována přehledně a srozumitelně, ale objevuje se zde několik nepřesností a nevhodných interpretací nastudované látky, ale to nemá podstatný vliv na kvalitu práce. Cíle práce jsou splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28876