VOJTĚCHOVÁ, I. Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec,, Vladimír

---

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotlík, Josef

Připomínky: Teoretická část,formální úroveň práce, logické členění a jazykové zpracování je výborné pouze rozsah příloh je pro cíle práce zbytečně velký. Za nedostatek předložené práce však pokládám nízké množství dat pro kritické zhodnocení vlivu meteorologických faktorů. Dva Vámi vybrané týdenní úseky v žádném případě nemohou reprezentovat průměrné zimní (podzimní) případně letní období, tak jak ho v diskuzi prezentujete - velmi velká nerovnováha mezi přesnou a velmi dobrou analytikou,srovnávaným časovým úsekem a meteorologickým parametry. V závěru předkládané práce se uchylujete k pouhému popisu zpracovávaných dat. Zde bych očekával Váš pohled na získaná data a přesnější zdůvodnění nalezených korelací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16448