LAŠTŮVKA, J. Zabezpečení Pražského hradu a jeho ochrana proti požárům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Marková, Michaela

Jako nejlepší část hodnotím kapitolu 3.3 práce, protože velmi dobře popisuje podmínky ochrany při činnostech v areálu Hradu, obdobně jsou i využitelné závěry bakalářské práce. Jako dotaz bych položila otázku "Jaká je při ochraně Hradu spolupráce s ostatními složkami IZS, zejména s Policií?"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rosická, Zdena

Bakalářská práce pana Jaromíra Laštůvky ZABEZPEČENÍ PRAŽSKÉHO HRADU A JEHO OCHRANA PROTI POŽÁRŮM je zaměřena na vysoce aktuální problematiku ochrany kulturního dědictví, konkrétně objektu, zapsaného v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Práci tvoří teoretická část, experimentální část, 7 příloh, 12 obrázků a rozsáhlý seznam použité literatury. Autor si stanovil jako cíl práce zmapovat protipožární zabezpečení Pražského hradu, s minimálními náklady dosáhnout maximálního efektu, současně dodržet zásady Charty z Nara, které se týkají otázek autenticity objektů. Zaměřil se na problematiku požáru objektu včetně evakuace. Teoretická část prezentuje přehled elektrické požární signalizace včetně popisu a příslušných ČSN, dále je provedena priorizace rizik objektu Pražského hradu a specifikovány objekty se zvýšeným požárním nebezpečím včetně povinností Správy PH a podmínek požární bezpečnosti při pořádání společenských a kulturních akcí se shromažďovacím charakterem. Experimentální část je zaměřena na část Nový palác, veškerou dokumentaci a praktické ověření účinnosti zpracovaného plánu. Významnou součást experimentální části tvoří taktické cvičení jednotek požární ochrany HZS hlavního města Prahy jehož náplní byl požár objektu Letohrádek královny Anny, který je součástí Pražského hradu. Byla prakticky procvičena spolupráce složek Hasičského záchranného sboru, Hradní policie, komunikace operačních středisek HZS. Cílem práce bylo vyhodnotit bezpečnost objektů kulturního dědictví z hlediska požáru a zvýšit bezpečnost jak objektů tak návštěvníků, zaměstnanců i zasahujících složek při vzniku mimořádné události. Závěr práce odpovídá jejímu zadání. Celkově hodnotím předloženou práci A. PhDr. Zdena Rosická, CSc. V Brně, 17.června 2009

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19587