CINTULA, L. Využití optické myši pro snímání polohy robotu Micromouse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo využít optického senzoru ADNS-2610 firmy Avago Technologies Inc. pro měření polohy mobilního robotu kategorie micromouse. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací elektronické části. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Předložená práce se týkala využití optické myši pro snímání polohy robotu typu micromouse. Hlavním cílem bylo zhodnotit možnost využití optického senzoru pro detekci pohybu robotu. V práci je rozsáhlá rešeršní studie, což je na úkor praktickým experimentům, jejichž popis tvoří pouze malou část vlastní práce. Také není zcela patrno za jakých podmínek bylo testování prováděno a jestli je možné tento senzor opravdu využít, či nikoli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 28882