DOLEČEK, L. Studie typových řad pneumatikových válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student provedl rozbor rešeršního charakteru, který shrnuje přehled současného stavu pneumatikových válců. Tento rozbor zahrnoval v kapitole 2. a 3. teoretické poznatky z oblasti hutnění, technické poznatky v kapitole 5. a z oblasti konstrukce a provozních parametrů pneumatikových válců v kapitole 6. Student dále provedl kritický rozbor se zaměřením na celkové konstrukční uspořádání strojů, technické a provozní parametry. Jednotlivé stroje jsou hodnoceny v celém spektru vyráběných pneumatikových válců a v to rámci jednotlivých zvolených typových řad pro dostupné technické parametry strojů. Bakalářská práce je z hlediska formálnosti a technického zpracování na vysoké úrovni. Práce má velmi dobrou kvalitu grafického zpracování. Autor se v textu vyjadřuje technicky a jednoznačně. Student projevil zájem o tuto oblast strojů a v práci prokázal rozhled v dané problematice hutnění pneumatikovými válci. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá problematikou pneumatikových válců. Dle zadání má částečně rešeršní charakter. Práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna a autor v ní vystihl podstatu hutnění pneumatikami i základní konstrukční varianty. V práci jsou pak uvedeni všichni hlavní světoví výrobci těchto strojů a je provedeno jejich porovnání na základě různých srovnávacích parametrů. V práci se však p. Doleček nevyhnul několika drobným chybám jak formálního, tak i věcného charakteru. Zejména lze mít k předložené práci tyto připomínky: - nesprávná technická terminologie, - u hutněného materiálu nedochází k vytlačování vody z prostoru mezi zrny (str.9). Volná voda by správně při hutnění neměla v hutněném materiálu být, - není vhodné porovnávat pneumatikové válce s válci se statickými běhouny, které se již řadu let nevyrábějí (str. 11), - bod d) v kapitole 5.2 je zcela nesmyslný a vyplývá z něj nepochopení podstaty rozdílu mezi hydrostatickým a hydrodynamickým pohonem, - v práci jsou nekriticky převzata některá nesprávná tvrzení z literatury (zejména [1]) - např. str. 18 Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Ladislav Doleček ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či dalšího studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28894