OTRADOVSKÝ, T. Oběžný regálový zásobník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student se ve své práci zabývá řešením oběžného regálového zásobníku. V práci je vcelku logicky uspořádáno řešení návrhu, a to především dimenzování pohonu. Práce má slušnou kvalitu textového zpracování, grafická úprava obsahuje vcelku jednoduchá schémata. Bakalářská práce je z hlediska zpracování na dobré úrovni, ale z důvodu nekvalitního výpočtu některých parametrů je několik výsledků nepřijatelných. Některé výpočtové chyby jsou vážnějšího rázu, jako na str. 16 stanovení rozteče os nosných řetězových kol, které pak dále používá. Na str. 24 je uveden výběr hnacího řetězu, ale není proveden výběr přes používaný a v tabulkách uvedený diagramový výkon. Koncepčně se studentu nepovedl přenos pohonu z motoru na nosný řetěz, nemluvě o uchycení kazet s materiálem v nosném řetězu. Autor se v textu vyjadřuje technicky a velmi stručně a ve své práci prokázal základní znalosti získané studiem na vysoké škole.Výkresovou část práce má úplnou dle zadání a vcelku zdařilou. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená bakalářská práce je členěna vcelku logicky a přehledně. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i znalostí, které musel získat samostudiem. Práce obsahuje konstrukční návrh oběžného regálového zásobníku včetně některých pevnostních (z hlediska požadavků nepostačujících) i kapacitních výpočtů a návrhu pohonů. Součástí práce je i výkresová dokumentace - sestava zařízení a podsestava pohonu.V práci je však značné množství chyb a to jak věcného, tak i formálních charakteru: - seznam zkratek a symbolů je nepřehledný, není seřazený abecedně, - počet zubů na řetězovém kole 6 je příliš nízký - je vhodný pouze pro ruční pohony, - kap. 3.2.4 je nepřehledná, jsou uváděny dvě různé vzdálenosti os nosných řetězových kol (7,2 a 8,2 m), - rovnice 21 je chybná (počítá s výškou řetězky od podlahy - nikoliv dopravní výškou), - tahy v řetězu (kap. 3.4.) jsou chybně stanoveny, není uvažována hmotnost řetězu ani hmotnost kazet. S jejich započtením nevyhoví dynamická kontrola řetězu, - chybně provedená kontrola pohonu na rozběh (kap. 3.8). Do setrvačných hmotností nutno započítat plný zásobník (21 kazet) + pasivní zatížení. - v rovnici 80 není zahrnuto MSZ. Po započtení bude při rozběhu překročen jmenovitý moment motoru - není provedena kontrola per ani kontrola ložisek, není provedena pevnostní kontrola hřídelí, - ve výkresové dokumentaci je řada nedostatků. Na výkrese pohonu nejsou zajištěna kola proti axiálním posuvům, není patrno uložení hřídele v ložiscích, chybně zakreslené pružné podložky atd. Předložená práce má dosti podprůměrnou úroveň a to jak v části technické zprávy, tak i výkresové dokumentace. Práce je rámcově v souladu se zadáním. I přes veškeré výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 28891