JELÍNKOVÁ, M. Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem této práce bylo zavedení, optimalizace a validace metody stanovení aromaticky aktivních látek plynovou chromatografií spojenou s extrakcí cílených analytů na SPME vlákno. Práci lze považovat za pilotní část studie, která se bude věnovat problematice vybraných aromaticky aktivních látek, které mají nežádoucí (většinou alergenní) účinky na lidský organismus. Na první získané výsledky hned vzápětí navazuje další diplomová práce. Diplomantka projevovala o danou problematiku velký zájem, provedla vyčerpávající rešerši (o čemž svědčí i velké množství citovaných zdrojů) a výborným způsobem zpracovala teoretickou část práce, která potom sloužila jako podklad pro navržení vhodné metodiky. V průběhu práce byla velmi samostatná, správně si plánovala experimenty a organizovala práci. Bez problémů zvládla práci s plynovým chromatografem, přípravu vzorků a standardů, správně vyhodnocovala získané výsledky. Pracovala systematicky a svědomitě. Prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Velmi účinně využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Výborná práce s vyváženou teoretickou a experimentální částí. Snad pouze v abstraktu chybějí nejdůležitější výsledky a v diskusi mělo být zdůrazněno, že metoda dosud nebyla publikována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16421