HRUBÁ, L. Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce byla zaměřena na vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře tak, aby odpovídala normám ISO 9000 a 14000. V příručce je popsán systém jakosti této laboratoře zahrnující systém managementu laboratoře a jsou zde uvedeny zásady běžných auditovaných a akreditovaných hydrochemických laboratoří. Práce je zpracována na 112 stranách textu, je psána poměrně slušnou češtinou a autorka diplomové práce se při jejím sepisování vyvarovala překlepů; diplomantka čerpala celkem z 55 literárních pramenů, z nichž 24 tvoří ČSN, 6 pramenů představuje skripta, 10 pramenů knihy, 6 odkazů bylo převzato z internetu, 2 odkazy představují DP a BP a 7 pramenů jsou příručky jakosti zpracované v rámci výuky na VUT. Autorka používala výhradně českou literaturu, žádný literární pramen nepředstavuje časopiseckou literaturu. V praktické části příručky jsou prezentovány metody pro hodnocení jakosti vody a základních nutrientů a ostatních parametrů nezbytných pro posouzení zdravotní nezávadnosti pitné vody. Metody však nelze považovat za validované, ale pouze za optimalizované. Za výrazný nedostatek této práce považuji to, že diplomantka pracovala pouze se základní literaturou a v práci nejsou uvedeny a diskutovány žádné metody převzaté ze zahraniční literatury. Na základě toho hodnotím její práci stupněm "C" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Předmětem diplomové práce je vypracování Příručky jakost hypotetické Hydrochemické laboratoře Fakulty chemické VUT v Brně. Práce o celkovém rozsahu 112 stran je strukturována vcelku standardním způsobem s Úvodem, Teoretickou částí, Praktickou částí (namísto obvyklé části experimentální), Závěrem a Seznamem použitých literárních zdrojů obsahujícím 55 položek. Práce jako celek je zpracována pečlivě a úhledně, s minimem neopravených překlepů (např. na str. 61, kde se tvrdí, že "některé velmi těkavé organické látky mohou ze vzorku vytékat"). Z pohledu věcné správnosti a úplnosti mám k diplomové práci následující připomínky a komentáře: 1. Str. 3 - Abstrakt: Překvapilo mně uvedení norem řady ISO 16000 jako jednoho ze zdrojů principů pro Příručku jakosti (kromě ISO 9000). Normy řady EN ISO 16000 jsou totiž určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. 2. Str. 9: Autorka se odvolává na zastaralou normu ISO 9001:2001. Stejná chyba na str.19, kap. 2.7.1. - tentokrát na 9001:2000, totéž na str. 20, kap. 2.8.1. 3. Str. 11 - odkaz na neexistující organizaci (Krajská hygienická stanice v Brně) 4. Str. 13, První pomoc při úrazech v chemické laboratoři - není specifikováno, jaký co nejrychlejší zásah má být realizován při poleptání oka. 5. Str. 14, odst. 2.6.1- chybí funkce manažera jakosti laboratoře, delegování této funkce na vedoucího laboratoře není vhodné. 6 Str. 16: Proč jsou u všech osob v kapitole Personální obsazení odkazy na citaci [7] ? U vedoucí Doc. RNDr. Lucie Hrubé, Ph.D. chybí uvedení habilitační práce. 7. Str. 17 - v kap. 2.6.2.3. Zvyšování kvalifikace pracovníků - účast na akcích za účelem zvyšování kvalifikace by měla být dokládána certifikátem. Dále se tvrdí, že "Všichni pracovníci jsou minimálně jedenkrát ročně proškolováni z bezpečnosti práce. V následujícím odstavci 2.6.2.4. Povinnosti pracovníků je uvedeno bezpečnostní školení pracovníků každé dva roky - není v tom rozpor? 8. Str. 17 - chybí vymezení funkce manažera jakosti laboratoře. 9. Str. 19, odst. 2.6.4.3. - uchovávání záznamů by mělo být řešeno skartačním řádem, neboť kdo odpovědně posoudí pravděpodobnost potřebnosti odvolání se na ně? 10. Str. 20, kap. 2.8.2 - překvapuje mě zařazení snahy získávat peníze prostřednictvím grantů do politiky jakosti organizace. 11. Str. 21, kap. 2.8.3 Cíle jakosti - překvapuje mně zpracování veškerých výsledků v elektronické i písemné podobě jako hlavní cíl jakosti laboratoře. 12. Str. 21, kap. 2.9.3. - přijímání objednávek v ústní formě je velmi neobvyklé. 13. Str. 23, kap.2.10 - Řízení neshodného produktu - tato kapitola je zpracována velmi obecně, u laboratoře je možno neshodu definovat naprosto přesně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 16414