HYNŠTOVÁ, K. Příprava a charakterizace akrylových esterů PVAl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dzik, Petr

Kladně hodnotím svědomitý přístup k řešení zadaných úkolů. Autorka prokázala schopnost studia literárních zdrojů jakož i systematické experimentální práce a vyhodnocení jejích výsledků. Autorka také prokázala své dovednosti při zpracování získaných výsledků a vlastní tvorbě písemné podoby práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 12
Studium literatury a její zpracování B 11
Využití poznatků z literatury B 11
Kvalita zpracování výsledků B 11
Interpretace výsledků, jejich diskuse B 11
Závěry práce a jejich formulace A 12
Využívání konzultací při řešení práce A 12
Celkový přístup k řešení úkolů A 12
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Jančovičová, Viera

Pásy v FTIR spektrách (obr. 35, 39,...) pri 1650 - 1670 cm-1 nie sú dobre viditeľné pravdepodobne kvôli nižšej konverzii. Možno by bolo vhodné zmeniť rozsah v smere oboch osí. Na niektorých obrázkoch nie je využitý celý priestor (obr. 38, 42). V zozname použitej literatúry je 6 krát uvedený ako zdroj Wikipedia. Keďže sa jedná o nerecenzovanú stránku, bolo by lepšie použiť iné zdroje, ktoré sú v uvedených oblastiach (polymerizácia, spektroskopia, DSC) prístupné. Aj napriek uvedeným pripomienkam je práca vypracovaná na veľmi dobrej úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2537