BROŽEK, P. Rotory vrtulníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrásek, Miloslav

Bakalářská práce posluchače Petra Brožka je zpracována na 54 stranách se zahrnutím všech nezbytných dodatků jako je obsah, přehled použitých symbolů a přehled použití literatury. Práce předkládá, v souladu se zadáním, přehled informací o aerodynamice, konstrukci a funkci nosných a vyrovnávacích rotorů vrtulníků. Posluchač ve správné logické návaznosti seznamuje nejprve s historií rozvoje vrtulníkového létání, s konstrukcí a funkcí jednotlivých částí vrtulníku. Následuje stručná aerodynamická charakteristika nosného rotoru a ve finále se pak zaměřuje na popis a vysvětlení funkcí jednotlivých používaných nosných rotorů soudobých vrtulníků. Posluchač pracoval poměrně samostatně, konzultace vyžadoval pouze v zásadních problémech a v případě, kdy se formovalo celkové uspořádání práce. Všechny připomínky do práce bezprostředně zapracoval. Poměrně ve velkém rozsahu pracoval s literaturou, přičemž většinu problémů musel od základu nastudovat. Určité problémy měl s dodržením rozsahu práce, protože jeho snahou bylo zahrnout do práce co nejvíce informací. Ve finální fázi má bakalářská práce možná větší rozsah, než je vymezeno, ovšem problematika vrtulníků, byť je orientována pouze na rotory je natolik rozsáhlá, že větší rozsah se ukázal nakonec nutností, aby neutrpěla vypovídací hodnota práce. Z hlediska logické návaznosti je možno výsledek hodnotit jak velmi dobrý. Grafická i jazyková stránka je rovněž na vysoké úrovni a pokud se v textu objevují nějaké terminologické nepřesnosti, spadá to spíše na vrub nedostatečné orientaci v této složité problematice, kterou lze, podle mého soudu, v uvedené práci tolerovat. Bakalářská práce určitě není významným vědeckým počinem, což od ní ani není žádáno. Předkládá však velmi dobře zpracovanou problematiku, kterou je možno využít ke studiu širším okruhem zájemců o problematiku vrtulníků. Za významný klad je třeba hodnotit také skutečnost, že posluchač zvládl zpracovat zadané téma v požadovaném rozsahu a kvalitě i přesto, že v době, kdy vyvrcholila práce, ztratil řadu dní hospitalizací, v rámci které se podrobil operačnímu zákroku.I přesto se mu podařilo práci dokončit včas a v požadovaném termínu ji odevzdat. Bakalářská práce na téma „Nosné rotory“ je zpracována po všech stránkách kvalitně a kromě drobných a nevýznamných formálních nedostatků k ní nemám žádné závažné připomínky. Dle mého soudu splňuje požadavky kladené na takový druh práce a proto ji doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pejchar, Jan

Předložená bakalářská práce je vypracovaná na velmi vysoké úrovni, student chronologicky seřadil historický vývoj rotorových strojů a v navazujících kapitolách rozebral rotory vrtulníků jak po teoretické, tak i konstrukční stránce. Jednotlivé popisné kapitoly jsou vhodně doplněny ilustracemi, celkově je bakalářská práce velmi obsáhlá a je z ní patrný studentův přehled v dané problematice. V seznamu použité literatury a zdrojů autor uvedl vysoký počet bibliografických citací (28 textových a 37 ilustračních), ale zvolený formát neodpovídá citační normě ČSN ISO 690:2011. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50300