ZÁPOTOČNÝ, V. Závěsný štípací stroj na dřevo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce obsahuje rozsáhlou úvodní studijní část se zohledněním vlastností dřeva. Následuje volba vlastní konstrukce, nad rámec zadání výsledky praktických testů štípacích klínů, jistá MKP analýza a základní výpočty. Výkresu sestavy chybí některé připojovací rozměry, hmotnost, technické parametry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována velmi pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i své vlastní zkušenosti z potřebných provozních vlastností jím navrhovaného stroje a dále čerpal i z řady zdrojů z odborných publikací a internetu. V úvodu je provedena analýza požadavků na štípačku s následnou rešerší možných konstrukčních řešení. Práce obsahuje návrh hydraulického obvodu a jeho kapacitní výpočet. Pevnostní kontrola jednotlivých dílů stroje je zaměřena zejména na kontrolu nosného rámu (včetně MKP) a připojení hydromotoru. Za velmi pozitivní je nutno považovat skutečnost, že autor navrhované zařízení vyrobil (ve zjednodušené podobě) a provedl na něm některé zkoušky, jejichž výsledky jsou součástí předkládané práce. Z toho vychází při návrhu tvaru vlastního štípacího klínu. Práce obsahuje i částečnou výkresovou dokumentaci - celkovou sestavu a výkres svarku pracovního klínu. Při práci se však autor nevyhnul několika drobným chybám převážně formálního charakteru - konkrétně: - občas gramatické chyby a drobné přepisy, - při výpočtu MKP postrádám přesnější definici okrajových podmínek, - nevhodný materiál (z hlediska svařitelnosti) pro svarek pracovního klínu (11 500). Předložená práce má i přes výše uvedené drobné výhrady celkově velmi vysokou úroveň a je v plně souladu se zadáním. Václav Zápotočný ve své bakalářské práci jednoznačně prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce resp. dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 54689