HŮLKOVÁ, L. Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autorka si ve své práci stanovila náročný cíl, vhledem k absenci odborné literatury na dané téma. Ke zpracování přistupovala zodpovědně a s nadšením o danou oblast.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54684