DAŠKO, M. Bezpečnost v letecké dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Obuch, Matej

Autor splnil ciele zadania práce v plnom rozsahu. V rámci spracovania témy bakalárskej práce sa študent zoznámil s problematikou bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je usporiadaná logicky a pôsobí kompaktne. V práci sa autor nevyhol niekoľkým nepresnostiam v terminológii a gramatickým chybám, čo ale neznižuje úroveň práce. U autora oceňujem predovšetkým záujem o danú problematiku. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janhuba, Luboš

Předložená bakalářská práce po formální stránce splňuje zadání. Po vizuální a gramatické stránce lze práci označit za zdařilou. Práce je logicky rozdělena do tří celků, v první kapitole autor ve zkratce přesně popisuje základní rozdělení bezpečnosti v letectví. Dále pak představuje mezinárodní organizace působící v letectví, přičemž předložené informace jsou stručné a výstižné. V následujících dvou kapitolách práce popisuje jak bezpečnost z hlediska eliminace protiprávních činů tak zajištění bezpečnosti provozu letecké dopravy. Informace obsažené v těchto částech mohou sloužit jako stručný úvod do dané problematiky. Nicméně práce v technické části postrádá hlubší rozbor a vlastní analýzu předložené problematiky. Zejména pak popis technického zabezpečení leteckého provozu postrádá ucelenější systém popisu kladených požadavků a prostředků jejich řešení. Avšak přes tyto drobné nedostatky považuje oponent tuto bakalářskou práci za kvalitní a doporučuje ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 54688