DUDÁŠ, M. Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

Student Michal Dudáš vypracoval bakalářskou práci zabývající se konkrétním palivovým cyklem konkrétní elektrárny, jeho práce je však zobecnitelná a použitelná jako základní studijní materiál k obecné problematice palivového cyklu jaderných elektráren. Vzhledem k plánovanému prodlužování provozu elektráren s reaktory VVER-440 EDU a EBO a k dostavbě bloků EMO, které budou v provozu po dalších minimálně 30 let, je práce pana Dudáše velmi aktuální. Student zpracovat poměrně zdařilou rešerši týkající se celého palivového cyklu jaderného paliva, definuje jednotlivé části cyklu a doplňuje je obrázky. Zde je třeba ocenit, že veškeré převzaté obrázky v práci mají slovenské popisky. Kvalita některých obrázků ovšem není příliš velká, škoda že se autorovi nepodařilo grafický šum vyčistit. V rešeršní části, bohužel, uniklo autorově pozornosti několik odborných chyb, např. při popisu výroby paliva mluví o žlutém koláče, přičemž používá značku U3O3 a na druhém místě dokonce U3O2 – žádný z těchto oxidů neexistuje, ani nevyjadřuje vztah ke žlutému koláči – diuranátu amonnému. Oceňuji přehledné zpracování historie palivového cyklu na EDU a provedení základní analýzy možnosti prodloužit palivové cykly. Výpočet zhodnocující palivové cykly z ekonomického pohledu na základě spotřebovaného uranu je vzhledem k provedenému zjednodušení zatížen velkou systematickou chybou a může tedy sloužit pouze k relativnímu orientačnímu srovnání cyklů. Zde se v souladu se skutečností ukazuje úspora získaná čtyř nebo pětiletou palivovou kampaní. Vysvětlení získaných absolutních výsledků s pomocí vlivu plutonia je značně diskutabilní a vyžadovalo by složitý matematicko-fyzikální aparát, zahrnutí spektrálních vlivů, přesné geometrie aktivní zóny apod. Práce je formálně a graficky na dobré úrovni, obsahuje poznámkový aparát, dostatečně cituje použitou literaturu, která obsahuje různé typy časopiseckých, knižních i internetových zdrojů, většinou dostupných on-line. Občasné stylistické chyby např. zapomenuté předložky na koncích řádků nebo chybné zarovnání textu nejsou příliš časté, úroveň slohu a gramatiky je dobrá, nicméně obtížně zkontrolovatelné, díky mým nedostatečným znalostem slovenského jazyka. Student vypracoval bakalářskou práci splňující zadané body, prokázal schopnost analyzovat získaná odborná data i pracovat s literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm 2 – dobře – C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Foral, Štěpán

Předložená bakalářská práce se zabývá popisem palivového cyklu na jaderné elektrárně Dukovany (EDU). V první části se autor věnuje definici střední části palivového cyklu, popisu různých možností zavezení aktivní zóny čerstvým palivem a samotnému popisu palivových a regulačních tyčí. V další části bakalářské práce je ve stručnosti popsán vnější palivový cyklus, tj. přední a zadní konec palivového cyklu. Následující kapitola je věnována popisu některých dalších reaktorů, přičemž důraz je kladen na popis výroby elektřiny v těchto reaktorech. Autor se následně věnuje popisu aktivní zóny reaktoru VVER 440 a možných palivových cyklů, které byly nebo jsou používány na EDU. Zmíněn je taktéž 6-roční palivový cyklus, který však ne EDU nebyl za veden. Druhá část této kapitoly je věnována návrhu možných překládek paliva při různých palivových cyklech. Poslední kapitola bakalářské práce se zabývá celkovým zhodnocením využitelnosti paliva při různých palivových cyklech. Úvodem hodnocení je nutno říci, že až na drobné gramatické nedostatky je práce napsána kultivovaným jazykem, text je dobře srozumitelný a má dobrou vypovídající hodnotu. Na druhou stranu je nutno říci, že v textu byly nalezeny jisté nedostatky a nepřesnosti. Jedná se zejména o tyto body: str. 18: autor patrně uvádí nesprávnou jednotku u tepelného gradientu, str. 22: autor nesprávně uvádí definici koeficientů reaktivity, str. 34: autor nepopsal správně konstrukci palivového proutku. Jako nejvýznamnější nedostatek ovšem považuji nedodržení bodu zadání č. 2, kdy měl být popsán palivový cyklus na jiných jaderných elektrárnách. Namísto toho se autor v textu věnuje popisu výroby elektřiny. Taktéž si myslím, že autor mohl více rozvinout problematiku zadního konce palivového cyklu, který se na EDU také částečně odehrává. I přes výše uvedené nedostatky stále zastávám názor, že bakalářská práce má jisté kvality a měla by být náležitě ohodnocena.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 51896