GABORČÍK, M. Napájení domu energií z obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Autor bakalářské práce měl za úkol navrhnout vhodné zařízení pro napájení obytného domu energií z obnovitelných zdrojů. V souladu se zadáním nejdříve seznamuje s možnostmi, které obnovitelné zdroje nabízejí zejména v oblasti využití sluneční energie a tepelných čerpadel. Pro řešení vybral rodinný dům, pro který vypočítal předpokládanou spotřebu energií - tepelné i elektrické. Pro zásobování teplem se rozhodl použít tepelné čerpadlo. Po důkladném rozboru situace se rozhodl použít tepelné čerpadlo typu vzduch-voda a provedl návrh jeho zapojení. Zásobování elektrickou energií řeší kombinací dodávek ze sítě a využitím fotovoltaických panelů režimu zelených bonusů. V závěru provedl z dostupných informací ekonomické zhodnocení použitých technologií. Aktivita autora při zpracování díla byla poměrně vysoká. Řadu podkladů pro práci získal přímo u výrobců zařízení. Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Seznam použité literatury je rozsáhlý a dává přehled o nutnosti jejího vyžití při řešení bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Pavelka, Tomáš

V této práci se student Michal Gaborčík zabýval hodnocením možností využití obnovitelných zdrojů energie při stavbě novostavby rodinného domu. Práce sestává z teoretické a praktické části a je rozdělena do kapitol, které naplňují požadavky zadání práce. V teoretické části práce student popisuje možnosti využití sluneční energie různými systémy a také možnosti využití nízkopotenciální energie pomocí tepelných čerpadel různých typů. Tato část práce je zpracována na velmi dobré úrovni a dává čtenáři jasnou představu o popisovaných systémech OZE. V praktické části práce se student zabývá konkrétním návrhem systému vytápění, přípravy teplé užitkové vody a výroby elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů pro katalogový rodinný dům (novostavbu). V této části jsou nejprve stanoveny potřeby energií pro jednotlivé oblasti pro konkrétní stavbu. V této části (kapitola 5) postrádám citace vztahů používaných pro určení hodnot potřebných energií. Předpokládám, že tyto relace nejsou autorovou původní myšlenkou. V kapitolách 6 a 7 se student zabývá návrhem systému vytápění a ohřevu TUV pomocí tepelného čerpadla a návrhem systému pro výrobu elektrické energie pomocí FV panelů. V kapitole 8 se student věnuje technicko-ekonomickému zhodnocení celého projektu. Systém vytápění a ohřev TUV ovšem porovnává pouze s alternativou v podobě elektrického kotle, což není běžnou formou řešení vytápění a ohřev TUV v rodinném domě. Při výpočtu ekonomické stránky systému pro výrobu elektřiny z FV panelů se student dopouští řady zjednodušení, která by mohla poměrně značně změnit ekonomické výsledky uvažovaného projektu. Celkově je práce zpracována na dobré úrovni, i když nejasné výstupy této práce (autor nepředkládá nejdůležitější odpověď – pořídit x nepořídit) a vysoký počet gramatických chyb, překlepů apod. zbytečně snižují úroveň práce. Přes tyto výtky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobrou (B).

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 51897