SCHÖN, M. Studium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Salyk, Ota

Student pracoval dobře, požadavky zadání splnil. Vysoko hodnotím jeho schopnost formulovat myšlenky a psát odborné texty, na druhé straně hodnocení snižuje nižší iniciativa a samostatnost jak při experimentální práci tak i při vyhledávání informací o problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vala, Martin

Předkládaná práce se zabývá přípravou tenkých vrstev pomocí vakuového napařování. Vzhledem k tomu, že charakter připravené vrstvy je kritický pro její následnou funkci je práce důležitým příspěvkem při studiu morfologie a struktury aktivních vrstev připravovaných touto metodou na Fakultě chemické VUT v Brně. V teoretické části autor popisuje základní principy, které se při přípravě vrstev touto technikou uplatňují. Práci by prospěla i zmínka o současných technologických možnostech, které jsou v praxi používány. V experimentální části jsou srovnávány a diskutovány snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu pro různé podmínky depozice. Výsledky jsou uvedeny přehledně a srozumitelně. V práci se občas vyskytne drobný formální nedostatek (např. veličiny se píší kurzívou). Celkově práce působí výborným dojmem a proto práci navrhuji k obhajobě s hodnocením "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19509