TOLASZOVÁ, E. Analýza EEG signálů při Stroopově testu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem předložené diplomové práce je analýza reálných signálů EEG a tepové frekvence v průběhu Stroopova testu. Práce se věnuje teoretickému rozboru získání a zpracování těchto signálů, diskutuje problémy rušení těchto zdrojů, jeho potlačení, a rozebírá možné statistické zpracování získaných dat. Vše výše uvedené je v práci i realizováno. Výstupem práce je kompaktní softwarový systém pro analýzu EEG a tepové frekvence v přehledném a uživatelsky přívětivém prostředí GUI Matlabu. Získané výsledky jsou v práci diskutovány a přehledně interpretovány ve formě grafů. U znázornění spektrálních charakteristik se studentka dopouští nepřesnosti v popisu os, u časových průběhů jsou jednotky již správně. Interpretaci získaných výsledků práce konzultovala diplomantka na Fyziologickém ústavu MU v Brně, kde bude také navržený software sloužit k analýzám na reálných datech popsaných v práci. Po formální stránce nemám k práci výhrady, použité zdroje jsou řádně citovány a v literatuře správně zapsány. Práce je napsána přehledně a s korektní gramatikou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Roman,, Robert

Cílem diplomové práce bylo vytvoření uživatelského rozhraní (v programovém prostředí Matlab GUI) pro zpracování reálných EEG a EKG záznamů se zaměřením na spektrální analýzu signálu s možností jednoduchého statistického porovnání vybraných úseků dat. Pro potřeby práce byla použita data, která byla v předchozích letech získána u skupiny studentů VUT Brno v průběhu modifikovaného Stroopova testu. Po obsahové stránce diplomová práce splňuje vytyčené cíle. Je členěna do pěti hlavních částí a doplněna seznamem použité literatury, seznamem použitých zkratek a symbolů a přílohami. Použité odkazy jsou řádně citovány. Je zpracována přehledně, klíčové pojmy a vytvořené uživatelské rozhraní programu jsou demonstrovány na vhodně zvolených obrázcích. Vlastní program je koncipován uživatelsky přívětivě a pozitivně hodnotím i možnost jeho dalšího rozšíření. Menších nepřesností se autorka dopouští při popisu některých fyziologických pojmů, což může být způsobeno ne zcela vhodným výběrem použité literatury, například určitých www zdrojů. Vynechání symbolu, písmene či mezery považuji pouze za drobné nedostatky formální stránky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 19505