KOVÁČ, L. Toxické oxoanionty ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová Weissmannová, Helena

Student zpracoval rešerši na téma toxické oxoanionty ve vodách, což je v některých oblastech stále aktuální téma, zejména kontaminace podzemních (např. na Slovensku). V první části rešerše se zabýval charakteristikou vybraných rizikových prvků a jejich oxoanionty a zaměřil se na oxoanionty arzénu a chromu, které jsou největším potenciálním rizikem pro živé organismy. V druhé části práce se zaměřil na stanovené a metody odstrańovní arzénu a chromu. Ve své práci využil celkem 55 zdrojů, a to jak časopiseckých zejména zahraničních , tak také i knižních publikacích. Oceňuji minimum internetových odkazů. Student Lukáš Kováč ke své práci přistupoval zcela samostaně, provedl analýzu dostupných údajů a shrnul je ve své práci. V práci se nachází obrázky, které jsou zdařilé a účelně se vztahující k problematice. Některé formulace mohly být preciznější, ale tento fakt nesnižuje celkovou úroveň práce. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na problematiku přítomnosti toxických oxoaniontů ve vodním prostředí. V úvodu práce jsou prezentovány faktory, které mají za následek znečištění vody. Dále jsou v bakalářské práci charakterizovány prvky a jejich oxoanionty a metody stanovení a odstranění prvků z vody. Práce je strukturována obvyklým způsobem a je doplněna několika obrázky. Při jejím sepisování čerpal autor práce celkem z 55 literárních odkazů. Některé odkazy jsou sice staršího data, ale popisují metody, které nebyly v novější literatuře aktualizovány. Nepokládám se za kompetentní, abych hodnotila úroveň slovenského jazyka, ale přesto jsem přesvědčena o tom, že některé obraty nejsou správné. Pokud se týká úpravy práce, často se zde vyskytují takové nepřesnosti, jako špatně používané mezery, které jsou buď všude nebo nikde, např. chybí mezi slovem a chemickým vzorcem, naopak při udávání jednotek jsou mezery za mg a ještě za dělícím znaménkem, případně chybí mezera za čárkou, před předložkou aj. Dále se zde vyskytuje řada překlepů, kde chybí buď některé písmeno nebo správné zakončení slov. Některé překlepy částečně mění charakter vět. Za podstatnější chybu považuji to, že uvádění jednotek není jednotné, u mg/L je uvedeno několik variant, a to mg/l, mg/L, mg/liter a totéž s mezerami mg / l, mg / L a mg / liter. Po obsahové stránce však bakalářská práce představuje zdařilou studii, která umožní získat mnoho cenných poznatků z dané oblasti. Výše uvedené připomínky nesnižují odbornou úroveň předložené práce a proto ji hodnotím stupněm "A", výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19515