ZÁPECA, J. Spínaný zdroj s digitální řídící smyčkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Center, Roman Štuler, SCG Czech Design

Diplomová práce byla koncipována tak, aby prověřila jak teoretické, tak i praktické dovednosti řešitele které nabyl během svých předchozích studií a také samostudiem při práci na zadaném tématu. Vzhledem k náročnosti zadání předcházel finální diplomové práci Semestrální projekt 2, který byl úvodem do řešené problematiky. Student se během řešení diplomové práce projevoval aktivně, své řešení průběžně konzultoval. Práce byla dokončena v požadovaném termínu a její definitivní obsah byl konzultován s vedoucím. Student neměl s vyhledáním a použitím doporučené a potřebné literatury sebemenší problémy. Přestože je většina použité literatury psána v anglickém jazyce, student neměl problémy s jejím pochopením a praktickou aplikací získaných témat.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Musil, Vladislav

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a realizovat napájecí zdroj s jednočinným propustným měničem pro napětí 12 V a proud 10 A. Hlavním přínosem práce je návrh digitální řídicí smyčky v sekundárním obvodu měniče a podrobný rozbor její činnosti. Téma práce souvisí se širším tématem řešeným pro praxi a jednalo se o náročný projekt. Výsledky práce jsou velmi užitečné pro další práci na vývoji napájecích zdrojů a výsledný návrh pravděpodobně bude užitečný pro zadavatele. S velmi podařeným návrhem kontrastuje formální stánka práce, která používá metodiku používanou ve vývojovém oddělení továren, kde je rozhodující splnění úkolu v daném termínu a grafické podklady musí být příměřeně čitelné. Předložená práce má poměrně logické členění na kapitoly a má přiměřenou formální a grafickou úroveň, v detailech mám výtku k nestejné velikosti a kvalitě obrázků a jejich popisu. U některých obrázků není uveden zdroj (nebo jak byly získány). Závěry jsou hodně stručné a málo výstižné vzhledem k zadání a obsahu diplomové práce. Student k práci využíval odpovídající množství literatury, kterou cituje také v textu. Sám seznam literatury není v žádném obvykle používaném stylu. Po určitém (byť asi poměrně pracném) formálním upravení a zlepšení srozumitelnosti textu by vznikla špičková diplomová práce. Závěrem konstatuji, že zadání práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta a bylo splněno na dobré úrovni. Předložená práce prokazuje diplomantovu schopnost inženýrské práce, text odpovídá požadavkům na kvalitu práce v magisterském studiu. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně (91 bodů/A).

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 54653