PRANSPERGER, J. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 1000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Diplomant pracoval na svěřeném úkolu samostatně a zodpovědně. Pravidelně přicházel ke konzultacím; účelně využil čas pro vyřešení zadání i vypracování vlastního textu. Prostudoval závazné podklady pro výpočet, prokázal schopnost se v nich orientovat a prakticky je aplikovat. Práce je prakticky zaměřená a nabyté vědomosti lze s výhodou uplatnit v pozdější inženýrské praxi. Přírubový spoj primárního kolektoru parního generátoru s novým těsněním je navržen správně a je použitelný v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

Tato diplomová práce řeší problematiku modifikace těsnicího uzlu primárního víka kolektoru parogenerátoru VVER 1000. Uvažovaná modifikace spočívá v nahrazení kovového (niklového) těsnění hřebenovým těsněním s grafitovými příložkami. Výpočty nutné pro navržení nové konfigurace spoje jsou provedeny správně dle platných norem s přijatou konzervativností pro zajištění těsnosti spoje dle požadavků pro použití v JE. Výpočty nového i stávajícího těsnicího uzlu jsou srovnány s analýzou pomocí MKP. Numerická analýza stávající konfigurace spoje je následně porovnána se skutečnými montážními parametry přírubového spoje, čímž je potvrzena adekvátnost výpočtu. Výsledkem náhrady těsnění je snížení potřebných montážních sil, a tím i prodloužení životnosti spoje. Předložená práce je aktuální s prakticky využitelnými, inovativními postupy řešení. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50385