BLAŽKOVÁ, E. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Diplomantka pracovala na svěřeném úkolu samostatně a zodpovědně. Pravidelně přicházela ke konzultacím a účelně využila čas pro vyřešení zadání i vypracování vlastního textu. Prostudovala závazné podklady pro výpočet, prokázala schopnost se v nich orientovat a prakticky je aplikovat. Práce je prakticky zaměřená a nabyté vědomosti lze s výhodou uplatnit v pozdější inženýrské praxi. Přírubový spoj primárního kolektoru parního generátoru s novým těsněním je navržen správně a je použitelný v praxi. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinec, Jiří

Tato diplomová práce řeší problematiku modifikace stávajícího těsnicího uzlu primárního víka kolektoru parogenerátoru VVER 440. Modifikovaný přírubový spoj nahrazuje použité kovové (niklové) těsnění hřebenovým těsněním s grafitovými příložkami. Výpočty nutné pro návrh těsnění jsou provedeny dle platných norem ČSN EN, a to pro novou i stávající konfiguraci spoje. Specifická konfigurace tohoto spoje vedla ke konzervativnosti výpočtu podpořená analýzou nové konfigurace pomocí metody konečných prvků. Takto provedený návrh splňuje požadavky na těsnost přírubového spoje pro použití v JE a je proveden v souladu s inženýrskou praxí. Výsledkem této modifikace je snížení potřebných montážních sil vedoucí mj. k prodloužení životnosti spoje. Předložená práce je aktuální s prakticky využitelnými výsledky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50387