SEDLÁŘ, M. Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Bakalářská práce pana Martina Sedláře pojednává o současných moderních spalovacích motorech osobních automobilů. V práci jsou naznačeny vývojové trendy, kterými se dnešní výrobci spalovacích motorů vydávají. Celá práce je po obsahové a grafické stránce na dobré úrovni a dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. roč. bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce je zaměřena na trendy dnešních moderních motorů osobních automobilů. V první části se student věnuje základnímu rozdělení spalovacích motorů. Dále se věnuje možnostem přeplňování, které student považuje za hlavní trend dnešních motorů. V další části práce student vhodně rozděluje současné moderní pohonné jednotky do několika základních kategorií. Zde si zvolil pro každou kategorii typického zástupce a blíže pojednává o jejich technických řešeních. Zadání bylo splněno, přesto však student mohl v několika oblastech probírané téma rozšířit o několik kapitol, které by lépe vystihovaly současné moderní trendy. Zejména pak v oblastech snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech, dále nové konstrukční prvky vedoucí ke snižování mechanických ztát, nebo nastínit moderní trendy stále častějším nasazování hybridních pohonů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50362