REZBÁRIKOVÁ, L. Sportovní vybavenost v kontextu místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Území Koncept organizace celého území je založen na dialogu jeho struktury ploch (louky, hřiště, stromy) a lávce, která prochází celým územím. Je definována jako jediný prvek zastavění, je promenádou přírodními prvky, strukturou akademie, volných šaten, přechodů. Její vazba na plochy, to znamená na úroveň terénu, je velmi důležitá, nesmí dát pocit uvěznění a diktatury pohybu nad územím bez možnosti spojení s jeho každým prvkem. Vývoj celého území můžeme hledat v etapách lávky a vývoje ploch, tedy v podstatě „zevnitř“. Struktura prostorů luk a skupin stromů je jasná a v měřítku území, stejně jako je v měřítku území celá struktura lávky. Je škoda, že lávka končí u řeky bez možností jejího prodloužení do Jundrova, najednou by se stala vepsaným prvkem do měřítka města a jeho zastavění. Jednotlivé prvky lávky zůstávají k dořešení, překlenutí silnice nemůže být s pilířem uprostřed cesty, i když mezi pruhy. Vztah mezi loukou a lávkou v nejnižší úrovni má velmi těžkou konstrukci, její rampa je zajímavých průchodem lesem, řešení prostorového vztahu mezi lávkou a zemí tomu musí odpovídat. Akademie Vložení programu Akademie do struktury lávky je logické. Bohatost vztahů a jejich charakter odpovídá lineárnímu stavění s vnitřní strukturou prostorů a členěním mezi zastavěným a volným prostorem, který se vždy stává přístřeškem. Vývoj projektu musí vést k zjednodušení prostředků vyjádření, konstrukce a prvků lávky. Originalita by se tímto vývojem jistě potvrdila. Otázky a náměty k obhajobě: - vývoj území - konstrukce lávky

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Volba originálního řešení v postupném vývoji projektu vedla k nutnosti důsledného definování v každém měřítku území a Akademie a v každé části programu a konstrukce (jinak řečeno – svoboda hledání a intenzita odpovědí). Za oběma etapami práce je vytrvalost a jistota v rozhodnutích.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Celkově průměrná práce. Autorka dělí řešené území volnou linií tvořící nový vodní kanál lemovaný “městskou pláží”. Část přiléhající k řece nazývá “nivné lúky”. Mezi oběma částmi je rozdíl v hustotě porostů a ve způsobu udržování. Nové rameno řeky procházející středem území má být čištěno a udržováno pro přírodní koupání. Jeho šířka však příliš možností v tomto směru nedává. Fotbalová akademie je situována do pásma přiléhajícího k okružní komunikaci. Celé území i sportovní areál je přístupný z komunikace sledující jeho obvod. Autorka napříč územím klade objekt šaten, který začíná přechodem přes okružní komunikaci a končí rampou klesající ze střechy dvoupodlažního objektu přes nové vodní rameno a pronikající na území ostrova. Tato rampa tvoří přirozeně překážku, která v přírodním prostředí působí násilně. Samotný objekt je řešen celkem racionálně. Pochybnosti vyvolává umístění šaten ve 2.NP. Chybí hygienické zázemí pro zaměstnance kavárny, prostory pro údržbu ploch, dostatečné hygienické zázemí pro eventuálně plně obsazenou tribunu. Konstruktivní řešení je zakresleno schematicky. Grafická prezentace je průměrná, ale celkem přijatelná. Celkově návrh nevybočuje z průměru, nepřináší nějaký nový zajímavý prvek, ale určitým řešením bezpochyby je.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 38693