DOSEDLA, M. Koncepce čtyřkolky - ATV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Práce je logicky sestavena a splnila zadání. Student pracoval samostatně a pružně reagoval na připomínky školitele. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Autor bakalářské práce se dle zadání zaměřuje na oblast All terrain vehicles. V jednotlivých kapitolách jsou přehledně popsány základní konstrukční celky ATV, jejich různé typy a modifikace. V závěru práce jsou velice přehledně uvedeny základní parametry jednotlivých čtyřkolek, s ohledem na to, zda se jedná o typ sportovní či užitkový. Jedinou připomínku mám ke grafické úpravě, kde bych vzhledem k rozsáhlosti informací ocenil více doplňujících obrázků. Vzhledem k tomu, že práce je rešeršního charakteru jsem se rozhodl nehodnotit kategorii "Využitelnost výsledků v praxi". Celkově považuji práci za vzorově provedenou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28909