PLUHÁČEK, S. Uplatnění marketingu v sektoru služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Práce má solidní, byť proměnlivou úroveň. Jednotlivé části na sebe logicky navazují, diplomant prokázal schopnost analyzovat reálnou firmu, odhalit rezervy v marketingových aktivitách jejího vedení a navrhnout realistická opatření pro zlepšení této oblasti. Pro obhajobu mám tyto dotazy: - Jaký význam má pro Hotel jeho zařazení do klasifikace Hotel Stars (4 hvězdy)? - Srovnejte možnosti (výhody, nevýhody, přínosy) získávání informací o zákaznících a potenciálních zákaznících metodami osobního dotazování a automatizovaného sběru dat (viz kap. 4.1.3.5 str. 102).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Prezentované návrhy mají rozdílnou úroveň - vedle návrhů na grafickou podobu hlavičkového papíru a vizitek (?!) či barevné podoby webové prezentace jsou zde i náměty na možnosti opakovaného oslovení (potenciálních) zákazníků a na reklamu - toto směřuje do oblasti komunikačních nástrojů. Pak jsou zde také daleko více propracované návrhy balíčků služeb a programů. Tyto jsou provázány s časovým vymezením jejich platnosti, s cenami atd.
Přínos a praktické využití návrhu C Některé návrhy lze velmi rychle a "bezbolestně" akceptovat a realizovat, jiné jsou spíše jen naznačeny a vyžadují daleko větší propracování.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor pracoval samostatně, přicházel s iniciativními návrhy a na mé připomínky reagoval pružně a věcně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez připomínek
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Nedostatek - spíše formálního rázu - vidím v nejednoznačném definování cílů práce: jinak jsou uvedené v kapitole 1, jinak jsou formulované v Závěru (více k tomu v následujícím bodu hodnocení).
Splnění cíle a rozsahu zadání C Cíle jsou formulované v části 1 diplomové práce. Jsou zde uvedeny v několika "rovinách" - jako hlavní cíl autor stanovil "zefektivnění e-marketingových aktivit...", splnění tohoto cíle lze ale velmi obtížně v diplomové práci prokázat - a autor se tímto v samotné návrhové části systematicky nezabývá. Naopak - více pozornosti věnuje návrhům na programové balíčky a rozvoji služeb. Toto je celkem logické vyústění analýz, návrhy, které jsou v práci obsažené mají své opodstatnění, ale při hodnocení splnění cílů se přikláním k hodnocení "dobře".
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Teoretická část je velmi dobře zpracovaná, autor využil řady zdrojů, pro lepší vyznění bych uvítal, kdyby pouze nepřebíral teoretické koncepce, ale kdyby je podrobil kritické analýze.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analýza zabírá poměrně širokou škálu hotelových činností - to odpovídá již výše zmíněné nejednoznačnosti při stanovení cílů práce. Přesto diplomant prezentuje výsledky analýzy, které slouží jako solidní základ pro navrhovaná opatření.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Soška, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 50366