HUDEČEK, J. Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 9-50 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Zpracování bakalářské práce prokazuje, že autor přistupoval k zadané problematice zodpovědně a ve správných logických krocích. Práce je přehledná. Úvodem se od rozdělení jednotlivých rovnacích zařízení dostává k problematice rovnání tyčového materiálu. Pro názornost chybí označení řešených uzlů na některém z přiložených obrázků. Správně pak v úvodu řešení provádí analýzu zatěžování spodních a horních průhybových válců dle zadání. Spodní a horní průhybové válce jsou velmi namáhané skupiny u rovnacích strojů, a proto se autor věnuje rozboru životnosti ložisek uložení hřídelů a os jednotlivých válců. Tato životnost je prakticky poměřována s hlediska množství narovnaných tyčí v tunách. Analýzu provádí na základě množství narovnaných tyčí jednotlivých rozměrů, což představuje praktický pohled na řešenou problematiku. Kromě ložisek jsou pak detailně kontrolovány hřídele a osy vůči meznímu stavu únavy. Práce je obecně po stránce výpočtové a výkresové využitelná v praxi. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Otázka pro autora: Podle jakého kritéria se volí tvar průhybového válce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Problematika návrhu uložení spodních, horních a průhybových válců rovnaček je poměrně náročnou záležitostí vezmeme-li v potaz způsob a míru namáhání během pracovního procesu. Josef Hudeček si s tímto tématem poradil velmi dobře a prokázal schopnost orientace a vyvození závěrů v problematice, jež není přímo předmětem výuky v rámci bakalářského studia. V rešeršní části práce jsou shrnuty varianty rovnání různých typů hutního materiálu. Výpočtová část se zabývá kontrolními výpočtů únosnosti ložisek a hřídelů. Konstrukční část doplňuje závěry získané z výpočtové části.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 50312