SVOBODA, J. Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Stančík, Peter

Zadání práce bylo splněno jak v teoretické tak v praktické části. Student v průběhu řešení pracoval samostatně s využitím několika konzultací a vhodně vybrané literatury. Po formální stránce jsem nalezl jen nekolik menších nedostaků (několik překlepů, hořsí kvalitu některých obrázků). Studentovi navrhuji hodnocení A/91b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Martinásek, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývá systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích. Formální zpracování je velice dobré. Práce splňuje zadání v plném rozsahu a je řešena se znalostí věci. Student mohl více využít odborné literatury týkající se např. testováním síťových zařízení. K testům propustnosti mohl student využít hardwarové testery, které jsou k dispozici v laboratoři a ne jen softwarové nástroje. Další testovaní mohlo probíhat v konkrétním bytě, které by sloužilo k zjištění vlivu více spotřebičů, vliv rozvodních skříní atd. K práci nemám další výhrady a navrhuji hodnotit známkou výborně, A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21636