MÉZL, M. Pokročilé dolování v datech v kardiologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat systém pro dolování v datech získaných z Interní kardiologické kliniky FN Brno. V teoretické práci se student věnuje popisu jednotlivých dataminingových metod a diskutuje jejich vhodnost využití pro danou databázi. V praktické části je realizován software v prostředí GUI Matlabu pro dataminingové analýzy zpracovávající značnou databázi o více než 16 tisících záznamů a 124 diagnostických příznacích. V práci je diskutováno a provedeno ošetření nekonzistence analyzované databáze. Správnost postupů a získaných výsledků byla konzultována s doktorem IKK, MUDr. Milanem Sepšim, Ph.D. Po formální stránce nemám k práci výhrady, oceňuji sazbu práce v LaTeXu, což výrazně napomáhá její přehlednosti a typografické správnosti. Použité zdroje jsou řádně citovány a literatura korektně zapsána. Diplomant dílčí část své práce prezentoval na studentské soutěži Student EEICT 2009. Předloženou diplomovou práci pana Martina Mézla navrhuji hodnotit známkou "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Student Martin Mézl zpracoval diplomovou práci na zajímavé a nelehké téma dobývání medicínských informací. Jde o složitou problematiku získávání dat většinou z balíku neúplných dat s velkým počtem příznaků, přičemž má dojít k výběru či klasifikaci části dat a správné interepretaci. Diplomant správně provedl zhodnocení problematiky, přičemž stručně ale účelně popsal jednotlivé metody použitelné v dané oblasti. Vybrané metody realizoval a otestoval na klinických datech. V teroretické části se ovšem dopustil některých značných zjednodušení, která jsou na závadu čitelnosti. Zejména se jedná o popis neuronových sítí, který by si zasloužiul alespoň minimum ve formě jednoho obrázku a jednoho vzorce. Nicméně závěry vyvozuje student zcela správně a je poznat, že tematice porozuměl. K výtkám je nutné přidat odkazování se na zdroj Wikipedia, což je databáze neověřených nerecenzovaných příspěvků anonymních autorů. V dané vědecké oblasti existuje řada odborné literatury v českém i anglickém jazyce od renomovaných autorů. Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

eVSKP id 19493