GAŽOVÁ, I. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vykopalová, Hana

Velmi dobře Otázky a náměty k obhajobě: Jakýmt způsobem je možno usilovat o změnu pojistných podmínek a navrhnout systémové změny, jestliže stávající situace usnadňuje "neseriozní" jednání? Např. proč neexistuje povinná prohlídka věci pro přijetí rizika do pojištění při sjednávání pojistné smlouvy prostřednictvím telefonu nebo internetu, když na druhé straně se v DP poukazuje (str.106) na rozvoj nových informačních technologií umožňující pojistitelům účinněji a efektivněji detekovat a šetřit pojistné podvody? Jaká je zde možná forma prevence? Při návrhu na vznik specializovaných týmů pro šetření pojistných podvodů specifikujte jejich kompetence a předpokládanou ekonomickou náročnost na zřízení a činnost tohoto týmu pro organizaci včetně míry jeho předpokládané efektivity. Jaké kompetence by měly být preferovány při výběru interních pracovníků? Jakou roli sehrává osvěta v oblasti informovanosti veřejnosti o problematice pojistných podvodů např. prostřednictvím médií? Je zjištěno, zda např. v určité oblasti podvodného jednání prezentovaného v médiích následně došlo k jeho nárůstu nebo k poklesu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Vzhledem k absenci statistických dat v časové ose, nebylo možno dospět k zobecnitelným závěrům a tedy ani k bezchybnému naplnění cíle.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část práce koresponduje s odbornými prameny a zdroji. Poznatky získané studiem jsou objektivně prezentovány ve zpracování teoretické části práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Ke zpracování praktické části práce diplomantka použila vyčerpávajícím způsobem reálně použitelné metody. Použitá vstupní data však neobsahují časové řady údajů za vybrané víceleté sledované období, jak je obvyklým postupem, proto získané výsledky nelze zobecnit, ale chápat spíše jen jako analýzu situace v konkrétním roce - ad hoc. Od toho se odvíjí i charakter návrhů na opatření, která se vztahují jen ke konkrétní sledované situaci. Stejný komentář se vztahuje i k profilu pachatele, který nelze sestavit pouze na základě použitých dat uvedených v DP.
Odborná úroveň diplomové práce B Práce zpracovává řadu kriminologických aspektů v oblasti pojišťovnictví, vychází z celé řady významných pohledů a poukazuje na řadu možností a východisek řešení. Akcent práce je však spíše v oblasti pojišťovnictví. Propojenost kriminologických aspektů vyžaduje dlouhodobější systematické sledování a analýzu statistických dat včetně dalších poznatků z oblasti forenzního chování.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Otázky pojistných podvodů jsou řešeny z pohledu teoretického i praktického řadu let. Pokud návrhy na opatření nebudou pojaty systémově, vše zůstane bohužel pouze v rovině teoretické a hypotetické.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 B Lze nalézt drobnější nedostatky (chybějící údaje), str. 32, 33.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úprava odpovídá požadavkům, disproporce některých kapitol (příliš dlouhé nebo příliš krátké).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krejčíř, Pavel

Závěrem oponentního posudku lze konstatovat, že předložená práce v plné míře splnila úkol, položený v zadání, stanoveného cíle bylo beze zbytku dosaženo. Autorka prokázala dostatek inženýrských aplikačních schopností a dala vzor, jak by diplomové práce inženýrského studia mely být, zejména co do kultury vyjadřování, zpracovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A V úvodu předložené práce je konkretizován úkol, jehož řešení si klade za cíl, to je provedení analýzy pojistných podvodů z databáze České pojišťovny, a. s., včetně zpracování případové studie pojistného podvodu. Na základě obsahu velmi rozsáhlé práce (103 stran vlastního textu lze konstatovat, že zadání diplomové práce bylo beze zbytku splněno.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Pro splnění výše definovaného úkolu je práce vhodně členěna do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je proveden rozsáhlý a podrobný rozbor podvodného jednání následně konkretizovaný do oblasti pojišťovnictví z pohledu právního. Dále je proveden rozbor možných pojistných podvodů v různých druzích pojištění. V části praktické jsou uvedeny metody řešení úkolu a zejména rozsáhlá analýza pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel z databáze České pojišťovny, a. s. Na základě této podrobné analýzy je formulován i závěr práce. Zvolený postup řešení úkolu lze hodnotit jako správný, vedoucí jednoznačně ke splnění cíle práce.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Předložená práce je zněním zadání v předmětném studijním oboru výjimečná. Autorka práce si vybrala problematiku, která je v osnovách studia daného oboru spíše okrajová. Musela tedy při výběru a získávání podkladů, při jejich vyhodnocení, využít i znalostí z předchozího studia bakalářského. Pro zpracování podkladů, následné posouzení a analýzu využila metod statistických, informační analýzy a komparace. Lze konstatovat, že hodnocená oblast práce je zpracována důkladně, s přehledem, nelze k ní mít připomínek.
Obtížnost a správnost řešení A Cílem práce bylo vyhodnocení analýzy pojistných podvodů, vyhodnotit současný stav problematiky pojistných podvodů a navrhnout opatření pro boj s nimi. Dosažení tohoto cíle rozhodně nebylo, pro šíři předmětné problematiky, snadné. Pro označení vytčeného cíle bylo zvoleno řešení vhodné a jednoznačné správné.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Předloženou práci lze doporučit k využití v pojišťovnictví a dále jako studijní materiál v oboru expertní inženýrství v dopravě, kde by bylo možno využít metod v práci uvedených, k setřídění a analýze závěrů znaleckých posudků ÚSI, zabývajících se pojistnými podvody při dopravních nehodách.
Odborná jazyková úroveň A Práce se vyznačuje jednotným slohem, je jazykově čistá, bez chyb, s vysokou vyjadřovací kulturou, v písemných projevech absolventů inženýrského studia zcela výjimečnou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Úprava práce, jak písemná, tak grafická je na vysoké úrovni, text je vhodně doplněn tabelárními přehledy a jejich grafickým zobrazením.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28740