DUŠEK, M. Určování vah spojů směrovacích protokolů v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Morávek, Patrik

Student přistupoval ke zpracování práce velmi zodpovědně. Prokázal schopnost samostatné práce při vytváření aplikace a v případě nejasností konzultoval varianty řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Šimek, Milan

Student se v obecném popisu bezdrátových senzorových sítí (WSN) zaměřil na konkrétní aplikaci a tím ubral na kvalitním popisu obecného principu WSN sítí. Některá silná tvrzení jako např. že nejvýhodnější způsob jak ušetřit energii je posílat data přes co nejméně senzorů a mnoha dalších uvedených převážně na str. 10-18 jsou 1) velmi nepřesná a za 2) není ani uveden zdroj těchto tvrzení. Práce je zaměřena na směrovací protokoly v senzorových sítí, které z velké části vychází ze směrovacích protokolů pro ad-hoc bezdrátové sítě. Student, ovšem v teoretickém úvodů popisuje zbytečně směrovací protokoly pro IP sítě, které jsou svými principy velmi odlišné od směrovacích nároků pro bezdrátové sítě. V této práci by se určitě měl vyskytnout popis protokolu AODV, což je neznámější směrovacího protokolu pro bezdrátové ad-hoc sítě. Dále také popis hierarchických protokolů jako je LEACH, PEGASIS, TEEN je nežádoucí, jelikož se jedná o protokoly pracující na aplikační vrstvě a pro samotné směrování dat využívají protokoly na nižších vrstvách. Celková úroveň teoretické části práce je na nižší úrovni jelikož jak již bylo vytknuto, obsahuje mnoho tvrzení, která jsou nepřesná a často i nepravdivá. Chybí citace. Za kladný bod práce lze považovat, že student pracoval se zahraniční literaturou. Co se týče praktické části, student odvedl kvalitní kus práce a na vytvořené aplikaci názorně demonstroval vliv použitých směrovacích metrik na vytvoření cesty od zdrojového k cílovému senzorovému uzlu. V samotném textu práce ovšem chybí popis využití nebo vliv nastavení dvou parametrů: "Vliv spolehlivosti" a "Vliv energie". Navržená aplikace je přiložena a je plně funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce D 33/50
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 21626