UHROVÁ, L. Denní chod aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená bakalářská práce je součástí výzkumného úkolu Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, který sleduje dlouhodobý vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na základní fotosyntetické parametry. Pro splnění zadaného úkolu bylo třeba vykonat mnoho experimentální práce, neboť spektrofotometrické stanovení aktivity Rubisco je pracné a výzkumný úkol vyžadoval u každého vzorku deset opakování (n = 10). Je třeba říci, že studentka pracovala výborně a požadavky zadání byly bezvýhradně splněny, vysoce bych rovněž hodnotil zdařilou diskusi. K drobným nedostatků práce patří chybějící komentář k obr. 4.7 a 4.8 a malé nepřesnosti v seznamu literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

Práce má experimentální charakter a je zaměřena na sledování vlivu zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na denní chod aktivity enzymu Rubisco u buku lesního. Stromky byly kultivovány při normální a zvýšené koncentraci oxidu uhličitého. Aktivita enzymu byla stanovena spektrofotometricky. Teoretická část práce je zpracována výborně bez překlepů a formálních chyb. Výsledky jsou přehledně zpracovány formou grafů a v diskusi porovnány s výsledky jiných autorů, zabývajících se podobnou problematikou. Z výsledků vyplývá, že u buku lesního zvýšená koncentrace oxidu uhličitého neměla statisticky významný vliv na aktivitu enzymu Rubisco. Celkově musím konstatovat, že práce se mi velmi líbila a nenašla jsem zde zásadní nedostatky, které by snižovaly její úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28746