ŠTĚPÁN, R. Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Herencsár, Norbert

Přestože zadání práce lze s výhradami považovat za splněné, vytýkám velmi laxní přístup k řešení bakalářské práce. I když vlastní práci nemohu považovat za vynikající, je zcela nepochybné, že přínos pro studenta je velký.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury D 6/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 7/20
Formální zpracování práce D 12/20
Splnění zadání A 45/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

V práci je pojednáno o elektronicky řiditelných kmitočtových filtrech. Zadání bylo z velké části splněno, pouze počet navržených zapojení je poměrně nízký a bylo by vhodné u nich provést hlubší analýzy. Teoretická část je na velmi dobré úrovni, občas by však bylo vhodné jiné řazení kapitol. Zařazení prvků CCII a OTA do skupiny netradičních obvodových prvků je mírně sporné vzhledem k ostatním prvkům v této skupině. Z práce není zřejmé, zda rovnice (5.1) až (5.9) jsou původní prací autora nebo převzaty, navíc v rovnici 5.8 je chyba. Z grafů se zdá, že byly použity téměř ideální modely, autor však mluví o reálných modelech. U prvního analyzovaného obvodu, jehož návrh je podrobně popsán, postrádám srovnání mezi řízením mezního kmitočtu prostřednictvím k23 a h23. Druhá možnost je zcela opomenuta. Také u obou obvodů chybí výpočetní vztahy pro hodnoty pasivních součástek. Formální stránka práce je na nadprůměrné úrovni. V kapitole "úvod" se nachází anotace, nikoliv úvodní text. Drobné nejasnosti, chyby a překlepy se vyskytují pouze ojediněle. Postrádám přílohu - obsah CD. Některé citace nejsou úplné a podle normy. Grafy s výsledky simulací by měly mít lépe zvolené měřítko, tak aby byly výsledky simulací lépe patrné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 21615